26 september 2008

15+7 punkter som rör om politiken

Nu har ett nytt kapitel i FRA-sagan börjat. Detta kapitel är som tidigare kapitel i sagan intressant ur två vinklar: hur politiken fungerar och sakfrågan i sig.

Låt mig börja med sakfrågan om FRA:s uppdrag. Det nya förslaget är i princip en ny lag även om det kallas för kompletteringar. Alliansen har i sina riksdagsgrupper manglat fram femton punkter som presenteras i ett pressmeddelande från regeringen. Det är väl bara att gå igenom dem och se vad som uppnåts.

 1. De ändamål för vilka signalspaning får bedrivas preciseras ytterligare och anges i lag i stället för i förordning.
  Toppen! Det gör att regeringen inte kan ändra inriktningen för FRA utan att gå via riksdagen.
 2. Tillstånd till signalspaning ska prövas av domstol.
  Oklart vad det är för mer exakt praktisk skillnad mot den tidigare nämnden.
 3. FRA ska ansöka om tillstånd för all signalspaning. Även signalspaning för regeringens behov omfattas alltså av tillståndskrav.
  Bra, det underlättar kontroll.
 4. FRA ska bara få tillgång till de "trafikstråk" som domstolen bestämmer.
  Oklart vad det exakt betyder mer än att FRA inte som förut hade möjlighet lägga vantarna på all trafik.
 5. I lagen tydliggörs att FRA inte får signalspana mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige.
  Bra men visst finns det en risk att man råkar göra det. Men risker finns alltid.
 6. FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.
  Jätte bra. Tillsammans med 1 är det omöjligt, utan att det går genom rilksdagen, att FRA exvis används för jaga fildelare eller liknande.
 7. En utredning ska tillsättas för att se över polis och säkerhetspolisens behov av underrättelser.
  Inte mycket att säga. Återstår och se vad som kommer fram i den.
 8. Sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysisk person får inte användas utan särskilt tillstånd.
  Vad innebär särskilt tillstånd?
 9. Närmare föreskrifter om förstöring meddelas. I lagen tas in en hänvisning till den lagstiftning som reglerar FRA:s personuppgiftsbehandling.
  OK.
 10. Kontrollmyndighetens självständighet och förutsättningar för rättslig efterhandskontroll förstärks.
  Inte mycket att kommentera.
 11. En underrättelseskyldighet till enskild införs.
  Tack!
 12. Kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lag.
  Åter igen tack!
 13. Om information från själavårdande samtal skulle komma till FRA måste den omedelbart förstöras.
  Varför inte även inkludera information som täcks av meddelandeskydd och kommunikation till sådana som täcks av sekretes, exvis advokater och läkare?
 14. Inget råmaterial (i debatten benämnd trafikdata) får sparas i mer än ett år (ej heller av historiska, statistiska eller liknande skäl).
  Bra med en tydlig gräns.
 15. Vid kontrollstationen 2011 ska kontrollorganen göra en bedömning av huruvida FRA:s verksamhet bedrivits på ett etiskt riktigt sätt.
  Etiskt enligt vem? Känns mest som tom politisk argumentation.
SR:s Ekot har fått en lista på sju punkter med konkretisering om för vilka ändamål FRA skall få spana:
 • yttre militära hot mot landet
 • förutsättningar för svenskt deltagande i fredfrämjande och humanitära internationella insatser, eller hot mot säkerheten vid såna insatser
 • säkerhetspolitiska konsekvenser vid internationell terrorism
 • utveckling och spridning av massförstörelsevapen och kontroll av svensk vapenexport
 • allvarliga yttre hot mot samhällets tekniska infrastrukturer, till exempel it-trafik
 • konflikter utomlands med konsekvenser för internationell säkerhet
 • internationella företeelser i övrigt av särskild betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik.
Dessa punkter känns väldigt bra, utom den sista. Varför denna luddighet?

Vissa av oklarheterna ovan blir troligtvis tydligare när den verkliga propositionen kommer. Totalt sett känner jag mig ändå nöjd med vad som nu är känt. Problemet är att det finns en risk att den redan genomklubbade lagen kommer gälla ett tag innan den rättade versionen kommer. Tidningar och bloggar har som väntat blandade reaktioner. Allt från att nya lagen blir tandlös till att den fortfarande är kränkande. Att vi nu har klagomål från båda håll tyder på att lagen kanske är ett ganska bra konsensus. Här är några av de intressanta åsikter och analyser jag har läst: Magnus Norell på Newsmill, jurister från Centrum för Rättvisa på Newsmill, Ny Teknik lite om hur det skall gå till, Ny Teknik om att bloggarna vann, DN sammanfattar, SvD om hoten som skall bevakas, Sanna Rayman gör ungefär samma anlays som jag, Leif Nixon kompleterar med en sextonde punkt.

Det är förvånnade ur min synvinkel hur mycket förändringar som gått igenom med tanke på regeringens åsikt att alla har "missförstått" lagen. Vi har här fått en tydlig bekräftelse vem som missförstått lagen. Pinsamt är ett av orden man kan välja. Undervika vinst till opositionen säger SvD.

Jag har ju redan börjat ramla över till frågan kring det politiska spelet. De flesta seriösa bedömmare verkar vara ense om att regeringen var tvugna att ta i rejält för att inte ge oppositionen en vinst. Att regeringen rensade bordet har uppenbarligen irriterat Thomas Bodström som varit starkt upprörd i olika medier, dock helt utan sakargument. Så undra vem som driver på farsen nu, har vi bytt huvudrollsinnehavare från Tolgfors till Bodström. Ja enligt min bedömning.

Dock borde ju oppositionen enkelt kunna fortsätta anklaga regeringen för regeringsoduglighet efter att denna har behövt göra om och göra rätt i många av deras lagar. Undra när regeringen skall börja göra ordentliga förarbeten? De får gärna skippa att överarbeta så inget händer likt den förra regeringen.

Nu väntar jag på propositionen.

Inga kommentarer: